ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1320016201
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ชลบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.chcvc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายปริวัฒน์ ถานิสโร
จำนวนนักเรียน : 2773
จำนวนครูและบุคลากร : 61
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 มีนาคม 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564