ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1321100035
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ระยอง
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.pattanavech.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศิริศักดิ์ มาลีเวช
จำนวนนักเรียน : 296
จำนวนครูและบุคลากร : 16
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มีนาคม 2564