ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1330100102
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นครราชสีมา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.kst.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ผศ.ศุภเสฏฐ์ คณากูล
จำนวนนักเรียน : 569
จำนวนครูและบุคลากร : 23
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 25 มิถุนายน 2564