ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1335066301
โรงเรียน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ยโสธร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.kasetyaso.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์
จำนวนนักเรียน : 1080
จำนวนครูและบุคลากร : 67
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 กุมภาพันธ์ 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 27 สิงหาคม 2564

ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ

    การทำงานเชิงบูรณาการ ฝากศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด แก้ปัญหาเชิงระบบ เชิงบูรณาการ ให้มีความเชื่อมโยง และให้สัมพันกันทุกหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา

    1. เรียนวิชาสามัญมากเกินไป อยากให้เรียนวิชาสามัญในระบบ online ให้เน้นเรียนวิชาชีพมากขึ้น

    2. เน้นทักษะวิชาชีพแบบแยกส่วนรายวิชา

    3. เด็กนักเรียน นักศึกษา ขาดโอกาสในการนำประสบการณ์การทำเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับภาคเอกชน

    4. ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

    5. ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะต้องเน้นการประยุกต์เทคโนโลยี

    6. งบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน