ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1336016501
โรงเรียน : วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ชัยภูมิ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://main.cpmpoly.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประทีป อนิลบล
จำนวนนักเรียน : 959
จำนวนครูและบุคลากร : 31
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มิถุนายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564

ไม่มี