ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1340016201
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ขอนแก่น
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kvc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ
จำนวนนักเรียน : 3624
จำนวนครูและบุคลากร : 74
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มีนาคม 2564