ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1346100036
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : กาฬสินธุ์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kcs.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกรณ์พงศ์ ดอกบัว
จำนวนนักเรียน : 660
จำนวนครูและบุคลากร : 22
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 มีนาคม 2564