ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1352026601
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ลำปาง
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.egtech.ac.ch
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายการุญ พรหมประกอบ
จำนวนนักเรียน : 835
จำนวนครูและบุคลากร : 17
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 ธันวาคม 3107