ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1358046401
โรงเรียน : วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.msr.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศรียนต์ สาริกานนท์
จำนวนนักเรียน : 871
จำนวนครูและบุคลากร : 12
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มกราคม 2564