ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1363016301
โรงเรียน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ตาก
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kasettak.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวันชัย โตมี
จำนวนนักเรียน : 456
จำนวนครูและบุคลากร : 35
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 มีนาคม 3107