ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1370056101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ราชบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : rtech2.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์
จำนวนนักเรียน : 822
จำนวนครูและบุคลากร : 11
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 มีนาคม 2564