ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1372016501
โรงเรียน : วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สุพรรณบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bunharnpoly.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ
จำนวนนักเรียน : 549
จำนวนครูและบุคลากร : 27
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 กันยายน 3107