ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1372096401
โรงเรียน : วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สุพรรณบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.uic.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชาตรี จำปาศรี
จำนวนนักเรียน : 916
จำนวนครูและบุคลากร : 53
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 2564