ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1394016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.technictani.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมหิศร ปัตนราษฎร์
จำนวนนักเรียน : 1906
จำนวนครูและบุคลากร : 54
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564