ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1394036101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : WWW.KPTC.AC.TH
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายธนเดช นวลเจริญ
จำนวนนักเรียน : 845
จำนวนครูและบุคลากร : 82
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564