ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1394036301
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.pfcollege.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายทิว กาสิวุฒิ
จำนวนนักเรียน : 700
จำนวนครูและบุคลากร : 71
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564