ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1394076401
โรงเรียน : วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sbicec.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์
จำนวนนักเรียน : 593
จำนวนครูและบุคลากร : 73
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564