ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1394100050
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวมูนาดียา วาบา
จำนวนนักเรียน : 92
จำนวนครูและบุคลากร : 11
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 13 สิงหาคม 2564