ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1395016501
โรงเรียน : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ยะลา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.yalapoly.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์
จำนวนนักเรียน : 357
จำนวนครูและบุคลากร : 76
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 18 มิถุนายน 2564