ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

 บันทึข้อมูลโดย: นางศิริงาม ภูมิทัศน์