ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 พฤษภาคม 2564

การซักซ้อมและเตรียมความพรั้อมรับการตรวจติดตามการและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563

ศธจ.ตราด ดำเนินการซักซ้อมและเตรียมการรับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในการลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษาจังหวัดตราด ของ ศธภ.9 (ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) ให้แก่สถานศึกษารับตรวจ คือ โรงเรียนกิตติวิทยา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวทยา 


 บันทึข้อมูลโดย: รัตนา เมืองจินดา