ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

--------------------------------------

 

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

    1. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 423 คน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
มีจำนวน 15 คน

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

        2.1 ผลการดำเนินงาน

แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีการจัดทำแผน IEP ออนไลน์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการจัดทำแผน IEP ออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาคนพิการจบการศึกษา จำนวน 36 คน (ร้อยละ 8.3) และในปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน (ร้อยละ 6.1)

        2.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงาน

          1) ครูผู้สอนคนพิการขาดขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน รู้สึกไม่มีความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาบริการ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวครูผู้สอนอยู่ตลอดเวลา

          2) ระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาแตกต่างกัน ทำให้ครูผู้สอนต้องออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

          3) นักศึกษาคนพิการด้านร่างกายไม่สามารถเดินทางมาสอบปลายภาคเรียนได้ 

          4) นักศึกษาคนพิการที่นั่งรถวิลแชร์มาสอบค่อนข้างจะไม่สะดวกในการนั่งสอบเป็นเวลานาน

          5) จำนวนข้อสอบและการทำเครื่องหมายในข้อสอบเป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาคนพิการที่ต้องใช้เวลามากกว่านักศึกษาทั่วไป

          6) นักศึกษาคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสาร หรือเพื่อการเรียนรู้

          7) ครอบครัวของนักศึกษาไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทำให้ไม่สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้

        2.3 ข้อเสนอแนะ

          1) ควรสร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้สอน โดยปรับจากพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานราชการ
ทุกอัตรา

          2) ควรจัดให้นักศึกษาคนพิการและผู้ดูแลได้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ

          3) ควรจัดอบรมครูผู้สอนคนพิการในเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้เพิ่มเติม สามารถพัฒนาตนเอง และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้

 

 

    3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เช่น Google classroom, Zoom meeting, Google form ให้กับนักศึกษาที่มีความพร้อม

          2) จัดให้มีการพบกลุ่ม แบบกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน โดยครูผู้สอนมอบหมายให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากสื่อ

          3) กำชับให้นักศึกษาเว้นระยะห่าง 1-3 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรวมกลุ่ม
ไม่เกิน 5 คน กรณีที่มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม

          4) ประสานงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ เพื่อคัดกรองผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรม

 

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 132 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีครู จำนวน 105 คน และมีนักเรียนพิการ 9 ประเภท จำนวน 541 คน

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

        2.1 ผลการดำเนินงาน

          แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กพิการให้มีคุณภาพ มีทักษะที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีความพร้อมตามเกณฑ์ที่จะส่งต่อเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดให้มีครู
1 คน รับผิดชอบนักเรียน 1 คน เพื่อให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่

        2.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงาน

         1) ขาดแคลนครู

         2) งบประมาณจัดสรรการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ปกครองให้มีทักษะการดูแลบุตรหลานที่มีความพิการมีไม่เพียงพอ และมีจำนวนลดลง ซึ่งหน่วยงานแก้ปัญหาโดยลดจำนวนวันฝึกอบรมให้น้อยลง ทำให้ผู้ปกครองไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร

         2.3 ข้อเสนอแนะ

          ควรจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร เพิ่มขึ้น

    3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          หน่วยงานได้ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเคร่งครัด กรณีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากนักเรียนพิการต้องการการเรียนรู้ในการฝึกทักษะจากครูอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

 

 

3. โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 147 หมู่ 8 ตำบลหนองหงส์ ทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

          แนวทางการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

    3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          การจัดเรียนการสอน มี 3 รูปแบบ คือ 1) On-site ให้นักเรียนเรียนในพื้นที่ ๆ ปลอดภัย โดยจัดให้สำหรับเด็กที่สามารถดูแลตัวเองได้ 2) On-Air โดยจัดให้เรียนที่บ้าน และ 3) Online จัดการเรียนการสอนผ่านอินเดอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น

 

4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

          แนวทางการจัดการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการทำงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยเน้นการนำวัสดุและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะ

    3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          หน่วยงานได้ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเคร่งครัด

 

5.  โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 20 หมู่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

        2.1 ผลการดำเนินงาน

          แนวทางการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านตามที่หลักสูตรกำหนด พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองและดูแลตัวเองได้ ดังนั้น เมื่อจบการศึกษาแล้ว ต้องมีอาชีพติดตัว อย่างน้อย 1 อาชีพ

        2.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงาน

          ไม่มีสถานที่เป็นของตัวเอง ต้องอาศัยพื้นที่ของหน่วยงานอื่นในการดำเนินงานและการจัดการเรียน
การสอน

    3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          หน่วยงานได้ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเคร่งครัด

 

6.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 228 หมู่ 1 ถนนควนกุฏ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

        2.1 ผลการดำเนินงาน

          นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ได้รับการบริการช่วยเหลือ ตั้งแต่แรกเกิด หรือเมื่อพบความบกพร่องตามความจำเป็น ระยะแรกเป็นการบริการช่วยเหลือด้วยกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อม รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ปกครองและครอบครัวในการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับบุตรหลาน

        2.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงาน

          1) การเดินทางของบุคลากรที่ไปให้บริการที่บ้านนักเรียน หรือสืบค้นนักเรียนรายใหม่ มีระยะทางค่อนข้างไกลจากศูนย์ฯ (มากกว่า 100 กิโลเมตร)

          2) ความปลอดภัยของบุคลากรในการเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ

          3) หน่วยบริการบางหน่วยมีอาคารเรียน/ พื้นที่ตั้งไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฟื้นฟูสมรรถภาพให้นักเรียน

        2.3 ข้อเสนอแนะ

          ควรจัดสรรงบประมาณในส่วนการปรับปรุงหน่วยบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของบุคลากร ให้เพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้นักเรียนที่หน่วยบริการและ
ที่บ้าน

        2.4 แนวทางการพัฒนา

          1) การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

          2) การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ท้องถิ่น สาธารณสุขประจำอำเภอ

 

7. สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 406 ถนนราเมศวร์  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

        2.1 ผลการดำเนินงาน

          นักศึกษาคนพิการ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

        2.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงาน

          1) ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลผู้พิการในครอบครัว ทำให้ผู้พิการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ช้า

          2) นักศึกษาคนพิการบางคนต้องทำงานรับจ้าง เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาในการเรียนรู้ จึงเกิดความยากลำบากของครูในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดเรียนรู้ที่กำหนด

 

 

 

        2.3 ข้อเสนอแนะ

          1) ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพให้กับนักศึกษาคนพิการ เพื่อสร้างอาชีพ และหาเลี้ยงตนเองได้

          2) ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนคนพิการ ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้ครูอย่างต่อเนื่อง

        2.4 แนวทางการพัฒนา

          จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา และเพิ่มพูนทักษะชีวิต

    3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         การจัดการเรียนการสอน  มี 2 รูปแบบ คือ 1) On-site และ 2) Online

 

8. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 170 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

        2.1 ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการปกป้อง และคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการปลูกฝังด้านอาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ตามความต้องการและความถนัด เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและมีอาชีพติดตัว อย่างน้อย 1 อาชีพ เมื่อจบการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความเป็นไทย

        2.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงาน

          จำนวนนักเรียนลดลง เนื่องจากเขตพื้นที่บริการลดลง และมีจำนวนสถานศึกษาเปิดมากขึ้น

        2.3 ข้อเสนอแนะ

          ควรมีหน่วยงานในการส่งต่อนักเรียนไปยังโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา

    3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         การจัดการเรียนการสอน  มี 2 รูปแบบ คือ 1) On-site และ 2) On-Air

 

    สำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผู้แทนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส โดย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนทางรถไฟหาดใหญ่ ซึ่ง กศน.หาดใหญ่ จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กได้ง่ายขึ้น


    

 

*******************************************************************************************


 

กำหนดการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ  ประสานสอน)

ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระหว่างวันที่ 9 11  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา

-------------------------------------------

วันอังคารที่ 9 มกราคม  ๒๕๖4

13.00 17.00 น.    Ø    ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเดินทางจากสนามบินดอนเมือง                                                      ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช (สายการบิน Thai Lion Air 15.50-17.00)

                                      พักค้างคืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ 10 มกราคม  ๒๕๖4

    08.30 - 12.00 น.    Ø    ประชุมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

                                      ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

    13.3๐ 14.3๐ น.   Ø     ประชุมวางกรอบแนวทางการติดตามการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา
                                      ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

   15.00 – 16.30 น.   Ø     ประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

                                      ตามนโยบายการตรวจราชการการจัดการศึกษา

                                        - นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

                                          ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

    - การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษา
     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID - 19)

        ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม  ๒๕๖4      

    09.00 – ๑1.00 น.    Ø    ประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

                                      ตามนโยบายการตรวจราชการการจัดการศึกษา

                                        - นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

                                          ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

    - การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษา
     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID - 19)

                                          ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

    13.3๐ – ๑6.00 น.    Ø    ประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค

                                      ตามนโยบายการตรวจราชการการจัดการศึกษา

                                        - นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

                                          ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

    - การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษา
     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID - 19)

                                          ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   16.00 – 19.30 น.     Ø    เดินทางกลับจากสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาถึงสนามบินดอนเมือง

                                           (โดยสายการบินนกแอร์ 17.55 - 19.15น.)    

               

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-2-

 

การดำเนินการของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (10 – 11 ก.พ. 64)

1. การต้อนรับ ผตร. ไม่มีพิธีการต้อนรับ ขอให้งดจัดทำป้ายต้อนรับ การแสดง การจัดนิทรรศการ
    ของฝากหรือของที่ระลึก

2. การนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินการของหน่วยงานระดับจังหวัด และหน่วยงาน/สถานศึกษา

    ขอให้หน่วยงานนำเสนอข้อมูลตามแบบรายงาน

    - การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

      ประเด็นนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ

      พ.ศ. 2564

    - การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด

      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2/2563  

 

คณะผู้ตรวจราชการ 

๑. นายธฤติ  ประสานสอน   รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ            โทร. 082 858 9588

                                  เขตตรวจราชการที่ 11         

๒. นายวิโรจน์   สุริยายนต์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ          โทร. 094 242 4538

 

**************************

    


 บันทึข้อมูลโดย: กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5