ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 มิถุนายน 2564

การซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด แต่งตั้งคณะกรรมการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ และลงพื้นที่สถานศึกษาที่รับการตรวจ คือ โรงเรียนกิตติวิทยา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564      โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่โรงเรียน ให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลการรายงาน จัดรูปแบบและขั้นตอนการนำเสนอผลการดำเนินงาน และรายละเอียดอื่น ๆ 


 บันทึข้อมูลโดย: นางรัตนา เมืองจินดา