ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 พฤษภาคม 2564

การนำเสนอในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

 บันทึข้อมูลโดย: นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล