ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 มิถุนายน 2564

ผลการดำเนินงานตามนโยบาย บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพณพร เกษตรเวทิน