ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 มิถุนายน 2564

รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2564

รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

--------------------------------------

 

1. โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

    1. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง เลขที่ 145 หมู่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

    2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การสอนแบบปกติ และการสอนแบบออนไลน์
สำหรับการสอนแบบปกติ ไม่เกิน 25 คน/ห้องเรียน ส่วนการสอนแบบออนไลน์ จะผ่านระบบ
Google Classroom โปรแกรม Meet ซึ่งครูสามารถบันทึกและจัดเก็บการสอนของตนเองไว้ใน Google Drive ได้ และบันทึกการเข้าสอน เนื้อหา/กิจกรรมที่สอน เช็คชื่อนักเรียนผ่าน Google Sheet ในแต่ละคาบได้เช่นเดียวกับการเรียนการสอนแบบปกติ ผู้บริหารโรงเรียน สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และให้คำปรึกษา ช่วยเหลือครู นักเรียน เกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบ Google Classroom โปรแกรม Meet

    3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

          โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ฉีดแอลกอฮอล์ และควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยของ
ผู้เข้า-ออก โรงเรียนอยู่ตลอดเวลา มีจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง และเพียงพอ จัดพื้นที่เว้นระยะห่างภายในห้องเรียน มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร มือจับประตู หน้าต่าง และมีแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-
19) จากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          การใช้งานผ่านระบบ Google Classroom ของนักเรียน ต้องใช้เฉพาะเมล์ที่โรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เมล์ส่วนตัวของนักเรียนได้ และเนื่องจากบางครอบครัว และบางเวลามีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ทำให้การเรียนออนไลน์ของนักเรียนขาดความต่อเนื่อง

 

2. โรงเรียนนานาชาติสิริปัญญา

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง เลขที่ 52/30 หมู่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา

 

    2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การสอนแบบปกติ และการสอนแบบออนไลน์ สำหรับการสอนแบบปกติ จำกัดจำนวนของนักเรียนในแต่ละห้องเป็นกลุ่มย่อย โดยจัดโต๊ะและที่นั่งให้ห่างกันประมาณ 1 เมตร และงดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มจำนวนมาก ส่วนการสอนแบบออนไลน์ จะผ่านโปรแกรม Seesaw (สามารถทำแบบฝึกหัดและส่งงานได้ทันที) และโปรแกรม Zoom

          การติตต่อสื่อสารระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (
COVID-
19) และทุกกรณี จะใช้ช่องทางผ่านอีเมล์ของโรงเรียน thai.info@siripanya.com และ info@siripanya.com

    3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

          โรงเรียนมีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ฉีดแอลกอฮอล์ และควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยของผู้เข้า-ออก โรงเรียนอยู่ตลอดเวลา มีจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน ห้องเรียน บริเวณอาคาร ห้องน้ำ หรือสถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างเพียงพอ
มีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนให้กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 14 วัน กรณีที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลสาธารณสุขบ้านใต้ และสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19)

    4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          นักเรียนไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนออนไลน์ และในบางครอบครัวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนออนไลน์ เนื่องจากในครอบครัวของนักเรียนมีพี่น้องที่ไม่ได้เรียนอยู่ในชั้นเดียวกัน นอกจากนี้ ในบางเวลาก็มีผลให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ซึ่งเกิดจากลมพายุ ลมฝนในพื้นที่
ที่เป็นเกาะ

 

 3. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านดอนทราย ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เปิดสอนในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา

    2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การสอนแบบปกติ การสอนแบบออนไลน์ และการสอนแบบ On hand เป็นการทำใบงาน แบบฝึกหัด ให้นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบเรียนสำเร็จรูป โดยมีคำอธิบายให้ผู้ปกครองและนักเรียนทำความเข้าใจและกำหนดวันให้ผู้ปกครองมารับ-ส่งใบงานชัดเจน

 

 

    3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

          โรงเรียนมีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ฉีดแอลกอฮอล์ และควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยของผู้เข้า-ออก โรงเรียนอยู่ตลอดเวลา มีจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง และเพียงพอ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19)

    4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          นักเรียนไม่ทำใบงาน แบบฝึกหัด และไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด

    5. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

          โรงเรียนมีระบบการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นกระบวนการประเมินและคัดแยกเด็กเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการศึกษาพิเศษ
ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ (กสศ.) จำนวน 2 คน และขณะนี้นักเรียนกำลังศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

4. สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

      2.1 ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

          เน้นจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถจบการศึกษา เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีทักษะในการพัฒนาตนเอง สามารถสร้างอาชีพ และมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมได้

      2.2 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

          กรณีเด็กพิการ

          1) การปรับเปลี่ยนครูผู้สอน ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการจัดการเรียนการสอน

          2) สื่อการเรียนการสอนไม่ตรงกับผู้เรียน (ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551)

          3) ไม่มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน

          4) ครูผู้สอนขาดความมั่นคงในอาชีพ ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

          กรณีเด็กด้อยโอกาส

          1) งบประมาณมีจำนวนจำกัดและล่าช้า ส่งผลต่อทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน

          2) สื่อการเรียนการสอนไม่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้เรียนในแต่ละครั้ง

          3) ครูผู้สอนขาดความมั่นคงในอาชีพ ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

      2.3 ข้อเสนอแนะ

          1) ควรจัดสรรงบประมาณแยกเฉพาะกลุ่ม ในงบพัฒนาทักษะชีวิต

          2) ควรมีหลักสูตรเฉพาะกลุ่มที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          3) ควรสร้างขวัญกำลังใจให้ครูผู้สอนด้วยการบรรจุเป็นพนักงานราชการ/ข้าราชการ

      2.4 แนวทางการพัฒนา

          -

    3. การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ การสอนแบบออนไลน์ และการสอนแบบ On hand สำหรับการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การกำหนดให้มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ครูผู้สอน นักเรียน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การวางแผนการจัดกิจกรรม โดยลดจำนวนผู้เรียน และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร การทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง หมู่ 2 ถนนดอนรัก-ทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

      2.1 ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

          จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 9 ประเภทความพิการ
ด้วยกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 7 ขั้นตอน ผ่านการให้บริการของครูการศึกษาพิเศษและ
สหวิชาชีพ คือ 1) การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 2) การคัดกรองทางการศึกษา 3) การประเมินความสามารถพื้นฐาน 4) การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 5) การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียน 6) การประเมินความก้าวหน้า และ 7) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการเปลี่ยนผ่าน

      2.2 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

          1) งบประมาณไม่เพียงพอกับพื้นที่การให้บริการในจังหวัด

          2) ยานพาหนะในการลงพื้นที่มีสภาพเก่า

          3) หน่วยบริการไม่มีสถานที่ตั้งเป็นของตนเอง ต้องอาศัยจัดตั้งภายในสถานที่ของหน่วยงานอื่น

      2.3 ข้อเสนอแนะ

          -

      2.4 แนวทางการพัฒนา

          ขณะนี้ได้ดำเนินการปักหมุดบ้านนักเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของนักเรียนพิการ

    3. การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ครูผู้สอนออกแบบใบงาน และกำหนดให้ผู้ปกครองมารับ-ส่งใบงานตามกำหนด มีการติดตามการทำกิจกรรมและผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโปรแกรม Line หรือทางโทรศัพท์

          สำหรับการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเช็ดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนด้วยแอลกอฮอล์

 

6. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 224 หมู่4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

      2.1 ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

          การดำเนินงานมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน เน้นประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากสภาพจริง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทักษะในการดำรงชีวิตที่จำเป็นพิเศษสำหรับผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการ PLC

      2.2 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

          1) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและมีความพิการอื่นร่วมด้วยมีมากขึ้น

          2) ขาดแคลนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          3) ขาดแคลนครูผู้สอนที่ให้ความรู้นักเรียน

      2.3 ข้อเสนอแนะ

          1) ควรจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร เพื่อจัดจ้างครูผู้สอน และงบประมาณด้านวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

          2) ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

      2.4 แนวทางการพัฒนา

          1) การจัดทำแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สอดรับกับระดับความสามารถของผู้เรียน

          2)  ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะการดำรงชีวิต

          3) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง

          4) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

    3. การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          จัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ แบบ On Air แบบ On Line แบบ On Demand และ On Hand และมีช่องทางการติดต่อระหว่างครูผู้สอนกับผู้ปกครอง และหรือนักเรียน ผ่านโทรศัพท์ โปรแกรม Line และ Facebook ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

 

7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  

    1. ข้อมูลทั่วไป

          ที่ตั้ง 55 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในลักษณะกินอยู่ประจำ ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสใน 10 ประเภท คือ 1) เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)  2) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด 3) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า 4) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ 5) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ 6) เด็กในชนกลุ่มน้อย 7) เด็กเร่ร่อน 8) เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 9) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก และ 10) เด็กในสถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนักเรียนประเภทพิการเรียนร่วม (ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและทางด้านร่างกาย)  

    2. การดำเนินการตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

      2.1 ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา

          การดำเนินงานมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และมีทักษะการดำเนินชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านกระบวนการบริหารจัดการ วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้านกระบวนการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

      2.2 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

          1) การติดต่อระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองมีความยากลำบาก เนื่องจากผู้ปกครองอยู่ห่างไกลและกันดาร หรือไปทำงานในต่างอำเภอ ต่างจังหวัด

          2) ผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจน

          3) ผู้ปกครองบางส่วนปิดบังข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนและผู้ปกครอง

          4) นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างมีปัญหา

      2.3 ข้อเสนอแนะ

          -

      2.4 แนวทางการพัฒนา

          1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้อยู่ดี กินดี และมีความสุข และส่งเสิรมผู้เรียนใน 3 ทักษะ คือ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ

          2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาต่อ การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

    3. การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          จัดการเรียนการสอนแบบ On Site และมอบหมายครูจัดทำแบบฝึกหัด/ ใบงาน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือให้บริการ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น  

 

*****************************************************

 


 บันทึข้อมูลโดย: