ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 มิถุนายน 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณ๊ปกติ รอบที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรณีปกติ รอบที่ 1


 บันทึข้อมูลโดย: นายสุภรณ์ แสงผะกาย