ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มิถุนายน 2564

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑

1. ตรวจราชการกรณีปกติ

1.1 ลงพื้นที่หน่วยรับตรวจ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่

1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา

         1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขอใช้ห้องประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

      3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยขอใช้ห้องประชุม ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

          4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

          5) ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1.1.2 สถานศึกษา

           1) โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

           2) โรงเรียนอนุบาลเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

          3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

           4) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

           5) โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

           6) โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

           7) โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

           8) โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

           9) วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

           10) โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

           11) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ตรวจราชการกรณีพิเศษ

2.1 ลงพื้นที่หน่วยรับตรวจ จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่

2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา

        1) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

2.1.2 สถานศึกษา

         1) วิทยาลัยอาชีวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         2) โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ช็อตนิวส์

สมุดตรวจเยี่ยม

 บันทึข้อมูลโดย: นายสิทธิชัย สมัครไทย