ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม) ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 และลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 >> ภาพกิจกรรม



 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ