ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 กุมภาพันธ์ 2564

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 10.00 น. >>ภาพกิจกรรม

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ