ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 18 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ เขตตรวจราชการที่ 8

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

  1. วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ กรณีปกติ การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.20 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.40 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดระยองวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ กรณีปกติ การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาปฐมวัย และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสถานศึกษา และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแสงเพชร 4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง  วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.10 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสองภาษาระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.10 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โรงเรียนวัดบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาปฐมวัย และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสถานศึกษา และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอ
เมือง
ระยองจังหวัดระยอง 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.45 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์