ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 มิถุนายน 2564

ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บันทึข้อมูลโดย: