ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 18 มิถุนายน 2564

ลงพื้นที่่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพิชญา ชูเพชร