ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 29 มิถุนายน 2564

สรุปการตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (28 มิถุนายน 2564)

        วันที่  28  มิถุนายน  2564  นายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำเขตตรวจราชการที่  5  ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร  เวลา  08.30  น.  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เพื่อรับฟังสรุปรายงานการติดตาม  ตรวจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และเวลา  10.30 - 12.00 น.  เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครู  ผู้บริการโรงเรียนศรียาภัย  ในการจัดการเรียนการสอนแบบ  On  line  ด้วยระบบที่โรงเรียนดำเนินการพัฒนาขึ้น  โดยผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้

        1. ศธจ.ชพ.  ต้องสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยการศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข
        2. สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขเพื่อให้ผู้ปกครองและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการป้องกันโรคให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย
        3. การประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบ  TSC+  ควรเชิญบุคลากรของสาธารณสุขร่วมประเมินด้วย
        4. เน้นย้ำมาตรการของสถานศึกษาใหมีความเข้มแข็ง
        5. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผ่านระบบ On line  เพื่อให้ครูเกิดความปลอดภัย
        6. เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
        7. ให้ประสานงานกับทุกหน่วยงานด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
        8. หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม  ควรเพิ่ม User ให้หน่วยงานประสานงานสามารถเข้าระบบการรายงานของสถานศึกษาด้วย  เพื่อโรงเรียนไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนในการรายงานข้อมูล

        ทั้งนี้  ข้อมูลในการรายงานต่อผู้ตรวจราชการ  มีรายละเอียดดังแนบ
 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง