ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 05 กรกฎาคม 2564

การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตาม

รายงานผลและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๑๑ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

****************************

               สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. แจ้งเรื่องการการลงพื้นที่ตรวจราชการของ                 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ                        เขตตรวจราชการที่ ๗ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) พร้อมด้วย ดร.มุทริกา จินากุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะติดตามจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในจังหวัดปัตตานี กำหนดลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  ในพื้นที่อำเภอเมือง ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต ๑ และโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สังกัด สพม.ปัตตานี และในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ณ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) และในพื้นที่อำเภอสายบุรี ณ โรงเรียนศาสนศึกษา สังกัด สช.ปัตตานี , โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต ๓ ดังนี้

               โรงเรียนอนุบาลปัตตานี พบว่า มีการปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก เว้นระยะห่าง , ให้สวมหน้ากากอนามัย , มีจุดล้างมือเพียงพอ , มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน , ลดการแออัด , ทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม มีการทำแผนเผชิญเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ใบกิจกรรม จัดการเรียนการสอนแบบ On Site แบ่งเป็น ๒ กลุ่มภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อเสนอแนะ ควรปรับปรับปรุงข้อมูล Thai stop covid ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๔๔ ข้อ , การเปิดสอน แบบ On Site ควรเป็นไปตามมติ สบค.จังหวัด , ควรสมัคร Thai Save Thai ประเมินก่อนเข้าโรงเรียนทั้งบุคลากรและนักเรียน , รถรับส่งนักเรียนควรมีข้อมูลคนขับรถ จำนวนนักเรียนและให้มีมาตรการปฏิบัติตนระหว่างเดินทาง , ควรให้นักเรียนมีหน้ากากอนามัยสำรอง การแบ่งกลุ่มนักเรียนในการเรียนถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

               โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พบว่า มีการปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก เว้นระยะห่าง , ให้สวมหน้ากากอนามัย , มีจุดล้างมือเพียงพอ , มีจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน , ลดการแออัด , ทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม มีการทำแผนเผชิญเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบ Online , On Demand  และ แบบ On Site สลับกันมาเรียน ซึ่งสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรปรับปรับปรุงข้อมูล Thai stop covid ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๔๔ ข้อ , การเปิดสอน แบบ On Site ควรเป็นไปตามมติ สบค.จังหวัด , ควรสมัคร Thai Save Thai ประเมินก่อนเข้าโรงเรียนทั้งบุคลากรและนักเรียน , การจัดกลุ่มสลับกันเรียน ควรให้มีบ้านนักเรียนใกล้เคียงกันหรือหมู่บ้านเดียวกัน , ผ้าละหมาดควรให้นักเรียนใช้เป็นของส่วนตัว

               โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) พบว่า มีการปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก                                 สวมหน้ากาก , ล้างมือ , คัดกรองวัดไข้ , ลดการแออัด , ทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม มีการทำแผนเผชิญเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ให้นักเรียนมารับเอกสารสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะ ควรปรับปรับปรุงข้อมูล Thai stop covid ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๔๔ ข้อ , การเปิดสอน แบบ On Site ควรเป็นไปตามมติ สบค.จังหวัด , ควรสมัคร Thai Save Thai ประเมินก่อนเข้าโรงเรียนทั้งบุคลากรและนักเรียน , หลังการละหมาดควรมีการทำความสะอาดห้องละหมาด , ห้องพยาบาลปกติควรจัดแยกออกต่างหากจากห้องพยาบาลผู้ป่วยโควิด ๑๙ เพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วย

 

 

               โรงเรียนศาสนศึกษา พบว่า มีการปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก สวมหน้ากาก , ล้างมือ ,                   คัดกรองวัดไข้ , ลดการแออัด , ทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม มีการทำแผนเผชิญเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Online , On Demand และ On Hand  โดยมีข้อเสนอแนะ ควรปรับปรับปรุงข้อมูล Thai stop covid ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๔๔ ข้อ , การเปิดสอน แบบ On Site ควรเป็นไปตามมติ สบค.จังหวัด , ควรสมัคร Thai Save Thai ประเมินก่อนเข้าโรงเรียนทั้งบุคลากรและนักเรียน , ภาชนะใส่อาหารควรให้นักเรียนนำมาจากบ้านเป็นของใช้ส่วนตัว , ห้องพยาบาลปกติควรจัดแยกออกต่างหากจากห้องพยาบาลผู้ป่วยโควิด ๑๙ เพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วย และให้อยู่ชั้นล่างเพื่อความสะดวก

               โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ พบว่า มีการปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลัก ให้สวมหน้ากากอนามัย , มีจุดล้างมือ , มีจุดคัดกรองวัดไข้ , เว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนและโต๊ะรับประทานอาหารเพื่อลดการแออัด , ทำความสะอาด และ ๖ มาตรการเสริม มีการทำแผนเผชิญเหตุ มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Demand และ On Hand  โดยมีข้อเสนอแนะ ควรปรับปรับปรุงข้อมูล Thai stop covid          ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๔๔ ข้อ , การเปิดสอน แบบ On Site ควรเป็นไปตามมติ สบค.จังหวัด , ควรสมัคร Thai Save Thai ประเมินก่อนเข้าโรงเรียนทั้งบุคลากรและนักเรียน , ภาชนะใส่อาหารถ้าเป็นถาดหลุมควรล้างให้สะอาดและตากแดดฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งหรือให้นักเรียนนำมาจากบ้านเป็นของใช้ส่วนตัว , ผ้าละหมาดควร                       ให้นักเรียนใช้เป็นของส่วนตัว , ควรมีแผนเผชิญเหตุในการรองรับผู้ป่วย

               - การบูรณาการ/การทำงานเป็นทีม(การกระจายความรับผิดชอบในพื้นที่ระบาด) มีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรหลักและบุคลากรเสริมของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

               - สถานศึกษาได้มีการจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

             

ผู้รายงาน นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์

                ศึกษานิเทศก์

 รายงานวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดปัตตานี

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพงษ์ นวลมาก)

ระหว่างวันที่ ๑๑ , ๑๖ และ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 2564

---------------------------------------------------------

จังหวัดปัตตานี (ก่อนเปิดเรียน)

    วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

          เวลา 08.30 – 12.00 น.         ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                ติดตามการเตรียม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

                                                 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สังกัด สพม.ปัตตานี

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

          เวลา 13.00 – 15.30 น.         ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                ติดตามการเตรียม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

                                                 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สังกัด สพป.ปน.๑

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

     วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

          เวลา 08.30 – 12.00 น.         ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

                                                 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ณ โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร สังกัด สพป.ปน.๑

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

          เวลา 13.00 – 15.30 น.         ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

                                                 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ณ โรงเรียนยะหริ่ง สังกัด สพป.ปน.๑ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

     วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

          เวลา 08.30 – 12.00 น.         ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

                                                 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                                              ณ โรงเรียนศาสนศึกษา (ระดับประถมศึกษา) สังกัด สช.ปัตตานี

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 

          เวลา 13.00 – 15.30 น.         ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

                                                 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ ๑๑๓ สังกัด สพป.ปน.๓ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี             

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์