ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปรายงานวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

1. ด้านความมั่นคง

    1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

    - วิทยาลัยได้จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญขึ้นโดยให้มีการเรียนในระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชาเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up-skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New-skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

    - มีการพัฒนาทักษะกำลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อจัดอบรม และทดสอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาช่างซ่อมรถยนต์ 2) สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 3) สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

    - จัดหาครุภัณฑ์ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในกลุ่ม S-CURVE และ NEW SCURVE ให้กับสาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์

    - จัดห้องเรียนทางภาษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษและช่างอิเล็กทรอนิกส์

    2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ

    วิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน ทวิศึกษาจากมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนมัธยม

    2.3 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี

    วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานได้ร่วมกับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล รวมทั้งการลงนามความร่วมมือในการรับผู้เรียนเข้าฝึกงานฝึกอาชีพ และรับผู้สำเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคีเข้าทำงาน

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    3.1 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรณที่ 21

        3.1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

            สถานศึกษาได้จัดทำแผนการเรียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทำโครงงานวิชาชีพ และจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ

        3.1.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

            - สถานศึกษาได้เปิดงาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ ปวช. และสาขาธุรกิจดิจิทัล ในระดับ ปวส.

        3.1.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ

            - สถานศึกษามีการกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา วิลัยเทคนิคหัวตะพาน คือ ยิ้มไหว้ ทักทาย

            - มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ