ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 กรกฎาคม 2564

ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ลงพื้นที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 เมษายน 2564 กศน.อำเภอบันนังสตา

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านยะลา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

        จากการลงพื้นที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาทุกสังกัดตระหนักในการดูแล ป้องกันตนเอง สถานศึกษาจัดมาตรการป้องกันตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม จังหวัดยะลาอยู่ในพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ไม่มีการเปิดสอน  On site  เปิดสอนแบบ  On line , On air , On hand , On demand 

ปัญหา อุปสรรค 

     1. นักเรียนบางคนขาดอุปกรณ์ในการเรียน

     2. อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และไม่มีเน็ตฟรี

     3. นักเรียนบางคนอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ไม่สามารถสอนได้

     4. ผู้เรียนขาดความตระหนักตามมาตรการการป้องกันและดูแลตัวเองด้วยวัย

     ลงพื้นที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

    วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ๑

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์

   วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนญัณญาร์วิทย์ 

        จากการลงพื้นที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาทุกสังกัดตระหนักในการดูแล ป้องกันตนเอง สถานศึกษาจัดมาตรการป้องกันตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม จังหวัดยะลาอยู่ในพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ไม่มีการเปิดสอน  On site  เปิดสอนแบบ  On line , On air , On hand , On demand                                                          ทางผู้ตรวจราชการได้พูดคุย และกระตุ้นเรื่องการฉีดวัคซีน ผู้บริหารบางโรงเรียนแจ้งว่า ผู้ปกครองบางคนยังเข้าใจผิดในเรื่องของการฉีดวัคซีน ทางโรงเรียนพยายามพูดชี้แจงทำความเข้าใจ บางคนก็รับทราบ แต่บางคนก็ยังไม่ยอมฉีด

ปัญหา อุปสรรค 

     1. นักเรียนบางคนขาดอุปกรณ์ในการเรียน

     2. อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และไม่มีเน็ตฟรี

     3. นักเรียนบางคนอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ไม่สามารถสอนได้

     4. ผู้เรียนขาดความตระหนักตามมาตรการการป้องกันและดูแลตัวเองด้วยวัย

     5. ผู้ปกครองบางคนรายได้น้อย แต่ต้องเติมเงินค่าเน็ตให้ลูก หลาน เพื่อใช้เรียน


 บันทึข้อมูลโดย: นางศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร