ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 กรกฎาคม 2564

รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 13

ของ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

               นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  และมีคุณธรรม   ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย    โดยกระบวนการลูกเสือ  และยุวกาชาด และการตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้

               วันที่ 9 มีนาคม  2564 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ (สังกัด สพม.30) โรงเรียนบ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมืองชัยภูมิ (สังกัด สพป.ชย.1)

               วันที่ 10 มีนาคม  2564 โรงเรียนบ้านขอนแตก อำเภอสังขะ (สังกัด สพป.สร.3) โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) อำเภอศีขรภูมิ (สังกัด สพป.สร.1) โรงเรียนสนมวิทยาคาร อำเภอสนม (สังกัด สพม.33)

               วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ (สังกัด สพป.บร.1) โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอลำปลายมาศ (สังกัด สช.) โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) อำเภอนางรอง (สังกัด สพป.บร.3)

               วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม อำเภอเมืองนครราชสีมา (สังกัด สพม.31) โรงเรียนบ้านพะไล  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี  โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) อำเภอเมืองนครราชสีมา (สังกัด สพป.นม.1) 

 (รายละเอียดตามแบบรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13)


 บันทึข้อมูลโดย: นายปิยวัฒน์ ตันถา