ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 กรกฎาคม 2564

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) เขตตรวจราชการ ที่ 12 ลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่  23-24 มีนาคม  2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ ดังนี้

1)แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลตามแบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2)เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 17 มีนาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  

3)  เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการตรวจราชการ      และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 24 มีนาคม  2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์          

4)  คัดเลือกสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง เพื่อเป็นหน่วยรับตรวจตามนโยบายการตรวจราชการ ดังนี้

                             4.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยรับตรวจ เรื่อง การจัดการศึกษานโยบายการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็น  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี

 4.2)  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นหน่วยรับตรวจ เรื่อง การจัดการศึกษา  เด็กปฐมวัย

4.3) โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นหน่วยรับตรวจ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ  ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสถานศึกษา  บันทึข้อมูลโดย: จุฑาารัตน์ สุพลแสง