ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 22 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ เขตตรวจราชการที่ 4 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
               ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

1. ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการ กรณีปกติ การตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร. ศรัทธาสมุทร


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร. ศรัทธาสมุทร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จากการลงพื้นที่ พบว่า ทั้งครูและนักเรียนมีความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีการทำ PLC ของครู ในหลายรูปแบบ ทั้งแบบกลุ่มสาระฯ แบบตามเป็นระดับชั้น ตามช่วงชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาได้จริงจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในช่วงปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รร.จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ เน้นการเรียนรู้แบบ 2 ช่องทาง คือนักเรียนเป็นทั้งผู้รับและโต้ตอบให้ข้อมูล โดยในคาบแรกของแต่ละวันครูจะพูดคุยและกระตุ้นให้นักเรียน active มีความพร้อมที่จะเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) แนะนำให้กับทางโรงเรียน ควรมีการประเมินนักเรียนที่กลับมาเรียน On Site ว่าจากการเรียนในรูปแบบต่างๆในช่วงปิดสถานศึกษา นักเรียนได้รับความรู้เพียงใดและควรเติมอะไรให้กับนักเรียน การมอบหมายงาน
ให้นักเรียนและกิจกรรมเสริมควรเป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายๆ วิชา เพื่อเป็นการฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนและเป็นการลดภาระงานของทั้งนักเรียนและครู ซึ่งจะทำให้มีเวลาในการพัฒนา
เสริมความรู้และเติมทักษะด้านอื่นๆ ที่หลากหลาย
 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว