ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 22 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ เขตตรวจราชการที่ 4 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)
ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4

1. วันที่ 25 มิถุนายน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร
        วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.4 และคณะจากศธจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเด็นการตรวจราชการ   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และมีการให้ข้อแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยทีมศูนย์อนามัยที่ 5 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.4 และคณะจากศธจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประเด็นการตรวจราชการ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และมีการให้ข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โดยทีมศูนย์อนามัยที่ 5


2. วันที่ 1 กรกฎาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.4 และคณะจากศธจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


          วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.และคณะจากศธจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม


3. วันที่ 8 กรกฎาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
          วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.4 และคณะจากศธจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอรุณประดิษฐ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประเด็นการตรวจราชการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมี ผอ.และคณะครูโรงเรียนอรุณประดิษฐ เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

          วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.4 และคณะจากศธจ.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประเด็นการตรวจราชการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และ ผอ.รร. บ้านบางแก้ว พร้อมคณะครู ให้ข้อมูล และมีคณะกรรมการสถานศึกษาของ รร. ร่วมประชุมด้วย


4. วันที่ 9 กรกฎาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


          วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.4 และคณะจากศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี อำเภอบ้านกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผอ. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นำสนอผลการขับเคลื่อนนโยบาย และ Best Practice โดยมี 53 โรง จากทั้งหมด 89 โรง ที่จัดการเรียนการสอนแบบ On Site และ ผอ รร.วัดกุยบุรี นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน และผลการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน

          วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 คณะจากศธภ.4 และคณะจากศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา อำเภอบ้านหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ผอ.รร. มัธยมสาธุการวิทยา นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบาย และ Best Practice ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว