ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2564

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
1. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จากต้นสังกัด

2. ถานศึกษาสามารถดำเนินงาน และบริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

3. ลูกเสือ  เนตรนารี   มีทักษะการ สังเกต การจำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเอง ในบทบาทหน้าที่ของนายหมู่  มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเองและเพื่อน  รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น


 บันทึข้อมูลโดย: นางฉัตรมณี ผดุงโชค