ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 สิงหาคม 2564

การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิดำเนินการโครงการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อสร้างโอกาสนักเรียนรองรับเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิทำข้อตกลงกับวิทยาลัย  สถานการศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด จัดทำโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)


 บันทึข้อมูลโดย: นางฉัตรมณี ผดุงโชค