ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2564

การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพัฒนาครู วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนการสอน    ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้  และโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21   


 บันทึข้อมูลโดย: นางฉัตรมณี ผดุงโชค