ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2564

การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries โดยการคัดเลือกครูและนักเรียนเข้าอบรมตามโควตาคือ โรงเรียนท่าโป่ง นักเรียน 50 คน ครู  2 คน และครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1 คน


 บันทึข้อมูลโดย: นางฉัตรมณี ผดุงโชค