ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 สิงหาคม 2564

การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)

1. อบรมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้พัฒนาด้านการเพื่อความเป็นเลิศ (Digital EducatExcellence Platform:DEEP) โดยใช้แพลตฟอร์มในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ

2. บระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ www.deep.go.th

    3.  ให้คำปรึกษาและทำการช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาติดขัดด้านระบบระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบwww.deep.go.th


 บันทึข้อมูลโดย: นางฉัตรมณี ผดุงโชค