ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 10 สิงหาคม 2564

การลงพื้นที่ รอบ 2

ลงพื้นที่ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา, กศน. อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 


 บันทึข้อมูลโดย: นางฉัตรมณี ผดุงโชค