ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 27 สิงหาคม 2564

รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ) รอบที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่ตรวจราชการ (กรณีปกติ) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 13

ของ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

             นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 และการเตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้

             วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขวาสินรินทร์   (สังกัด กศน.)  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา    อำเภอเขวาสินรินทร์  (สังกัด สพม.สุรินทร์) โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา อำเภอปราสาท (สังกัด สช.) วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อำเภอปราสาท (สังกัด อศจ.สุรินทร์)

              วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลธีรา อำเภอเมืองฯ (สังกัด สช.) โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองฯ (สพม.บุรีรัมย์) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อำเภอคูเมือง (สังกัด อศจ.บุรีรัมย์) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคูเมือง (สังกัด กศน.)

             วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ (สังกัด อศจ.ชัยภูมิ) โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า (สังกัด สพม.ชัยภูมิ) โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี อำเภอบ้านเขว้า (สังกัด สช.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า (สังกัด กศน.)

             วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน (สังกัด กศน.) โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว (สังกัด สพป.นม.4) วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี อำเภอปากช่อง (สังกัด อศจ.นครราชสีมา)        


 บันทึข้อมูลโดย: นายปิยวัฒน์ ตันถา