ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 30 สิงหาคม 2564

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล) กำหนดตรวจราชการและติดตามผล
การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์