ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 กันยายน 2564

โรงเรียนขนาดเล็กดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2564  นายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย  ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ร่วมลงพื้นที่ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนขนาดเล็กดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand  Alone)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  โรงเรียนบานไชยราช  สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1  ตำบลเขาไชยราช  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  มีข้อมูลสรุป  ดังนี้

ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 

(Stand Alone)

ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

      - โรงเรียนตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกล  ทุรกันดาร  เส้นทางคมนาคมเดินทางไปโรงเรียนบางส่วนเป็นถนนดินและไม่มีโรงเรียนอื่นในตำบลเดียวกัน  ห่างจากโรงเรียนอื่นที่อยู่ใกล้สุดอย่างน้อย  6  กิโลเมตร

      -  ร้อยละ  50  ของผู้ปกครองในโรงเรียนมีรายได้ต่ำ  ไม่เกิน  12,000  บาท/เดือน/ครัวเรือน  ไม่สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่นได้  มีความสามารถสนับสนุนด้านการเรียนแก่บุตรหลานค่อนข้างต่ำ  ขาดความเข้าใจต่อระบบการจัดการศึกษาแบบปัจจุบัน

      -  ขาดครูผู้สอนจำนวนมาก  ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องสอนควบชั้นเรียนมากกว่า  1  คู่ชั้นเรียน

      -  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย  ส่งผลให้นโยบายการพัฒนาระดับโรงเรียนขาดความต่อเนื่อง  การติดตาม  ควบคุมการจัดการเรียนการสอนมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน

      -  อาคารสถานที่และห้องพิเศษต่าง ๆ  มีความพร้อม  สามารถใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  แก่นักเรียนได้  แต่อุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีสำหรับใช้เพื่อจัดกิจกรรมขาดความทันสมัย  ไม่เหมาะสมต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

      -  การพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีทักษะจำเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในอนาคต  และมีความเข้าใจต่อสภาพสังคมปัจจุบัน  สามารถปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข

      -  เน้นความสำคัญต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน  การเขียน  การคิดคำนวณ  การคิดอย่างมีเหตุผล  และทักษะวิทยาศาสตร์

      -  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชน  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทางด้านกายภาพให้เป็นที่พึงพอใจของชุมชนและผู้ปกครอง

      -  พัฒนาโครงการอาหารกลางวันให้มีมาตรฐานระดับสูง  จัดหาอาหารที่มีประโยชน์น่ารับประทาน  เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ตัวแทนครู  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง  มีความคิดเห็นว่า  ควรให้โรงเรียนบ้านไชยราชเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)  ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และที่สำคัญต้องการให้โรงเรียนมีครูครบชั้น  และตรงเอก  เช่น  เอกคณิตศาสตร์  เพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  สามารถส่งเสริมความสามารถให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  การเดินทางมาเรียนของนักเรียนมีความสะดวก  ปลอดภัย  และประหยัด บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง